Yhdistyksen säännöt

Säännöt hyväksytty 26 III. 1953. Oikeusministeriö hyväksynyt sääntöjen muutoksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin 18. IV. 1953.

1 §

Yhdistyksen nimi on Valtiotieteellinen Yhdistys – Statsvetenskapliga Föreningen r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valtiotieteellistä tutkimusta ja valtiotieteellisten kysymysten harrastusta Suomessa sekä osallistua alan kansainväliseen tieteelliseen yhteistoimintaan.

3 §

Yhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot ovat esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja julkaisutoiminta.

4 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät johtokunnan hyväksymät henkilöt.
Yhdistyksestä eroaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullista ilmoitusta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunnalla on yhdistyslain 11 §:ssä mainituin edellytyksin oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

5 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kannattavia jäseniä. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenikseen yhdistys voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen tarkoituksia erityisen ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa ja joka voidaan suorittaa myös kertakaikkisena.

6 §

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen jäsentä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.
Kaikki johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Johtokunnan tehtävänä on:

 1. yhdistyksen nimissä toimia yhdistyksen puolesta näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi 3 pykälässä mainitulla tavalla;
 2. huolehtia yhdistyksen juoksevista asioista;
 3. valita yhdistyksen sihteeri sekä muut virkailijat ja määrätä heidän palkkionsa;
 4. käsitellä jäsenhakemukset;
 5. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niissä esille tulevat asiat;
 6. laatia yhdistyksen talousarvioehdotus sekä esittää se vuosikokoukselle;
 7. valvoa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitoa.

7 §

Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on:

1. hoitaa yhdistyksen ja johtokunnan kokouksen toimeksiannot;
2. valmistaa ja esitellä johtokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat;
3. toimittaa tiedoitukset yhdistyksen jäsenille;
4. laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista;
5. huolehtia yhdistyksen arkistosta;
6. huolehtia yhdistyksen rahavaroista ja muusta omaisuudesta jollei erityistä varojen hoitajaa valita;
7. laatia vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä jättää se johtokunnalle, joka hyväksyy sen vuosikokoukselle.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9 §

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien tulee antaa niistä lausunto kymmenen päivän kuluessa.

11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta henkilökohtaisilla kutsukirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksilla johtokunnan harkinnan mukaan.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. esitetään vuosikertomus;
 4. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
 5. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille asianomaisille;
 6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta;
 7. vahvistetaan johtokunnan ehdotuksen perusteella talousarvio alkanutta vuotta varten;
 8. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan;
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan;
 10. käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon sääntöjen 13 pykälän määräykset.

13 §

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi mutta ei päätettäviksi.
Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisen esityksen johtokunnalle, joka antaa siitä lausuntonsa.

14 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 15 ja 16 pykälissä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleisssa arpa. Vaalit suoritetaan vaadittaessa umpilipuin.

15 §

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle, joka valmisteltuaan asiaa jättää esityksensä yhdistykselle. Yhdistys käsittelee ehdotusta kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä perättäisessä kokouksessaan. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa erityisesti mainittava ja muutosehdotusten hyväksymiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

16 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään ja päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.